Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Godło


 


 

 


 

 

 


Dzisiaj jest: Czwartek
28 Września 2023
Imieniny obchodzą
Jan, Laurencjusz, Wawrzyniec, Luba,
Lubosza, Marek, Nikita, Salomon, Sylwin,
Wacław, Wacława, Więcesław

Do końca roku zostało 95 dni.
Zodiak: Waga

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Wykonujemy odnowienia spawalnicze

STATUT

Załącznik

do Uchwały Nr V/32/2011

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 31 marca 2011 r.

 

 

S T A T U T

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

 

W WĄBRZEŹNIE

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

 

        1. 1.Centrum KształceniaPraktycznego i Ustawicznego wWąbrzeźnie, zwanew dalszej części „Centrum”, jest publicznym zespołem placówek umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych .

 

Siedziba Centrum znajduje się w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2.

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Wąbrzeski.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania Centrum

 

2. 1. Centrum realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu,wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, a także prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych, wchodzących w skład Centrum oraz w formach pozaszkolnych, o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania

 

        uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

2. Do zadań Centrum należy:

 

 

 

 

1


prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu;

 

realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu;

 

organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;

 

opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla prowadzonego kształcenia;

 

współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą;

przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników

 

tego kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie;

 

gromadzenie informacji naukowo – technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego przez Centrum;

 

organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego umożliwiającego spełnianie obowiązku nauki;

 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjum;

 

organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników;

 

doskonalenie nauczycieli i wykładowców zatrudnionych w Centrum i innych

 

placówkach, a także szkołach, w zakresie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.

 

            Działalność Centrum jest prowadzona z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

           Centrum zapewnia uczniom i słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce, jak również podczas zajęć organizowanych przez Centrum na terenie innych obiektów.

 

         Centrum może pobierać opłaty za kształcenia ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych, z zastrzeżeniem:

 

   opłaty nie mogą być pobierane od osób, które spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych;

 

   opłaty są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia;

 

   dyrektor może, w uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach;

   opłaty wnosi się na rachunek Centrum, wskazany przez dyrektora;

 

   wysokość opłat ustala dyrektor, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia poszczególnych form pozaszkolnych;

 

   opłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli słuchacz został skreślony z listy słuchaczy albo zrezygnował z kształcenia, o ile powodem rezygnacji nie były względy zdrowotne lub ważne przyczyny losowe;

 

2


   dyrektor, na wniosek słuchacza osiągającego niskie dochody, może zwolnić go z całości lub z części opłat.

 

6. W Centrum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności Centrum.

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Organy Centrum

 

      3. Organami Centrum są:

 

dyrektor Centrum, zwany dalej „dyrektorem”;

rada pedagogiczna Centrum, zwana dalej „radą pedagogiczną”.

 

      4.1.Dyrektorw szczególności:

 

kieruje działalnością Centrum;

 

reprezentuje Centrum na zewnątrz;

sprawuje nadzór pedagogiczny;

 

sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

 

realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową

 

    gospodarczą obsługę Centrum;

współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

 

         organizacji praktyk pedagogicznych;

8)

wykonuje

zadania

związane

z  zapewnieniem

bezpieczeństwa

uczniom

 

i słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Centrum;

9)

odpowiada

za

właściwą

organizację

i

przebieg

egzaminów

 

przeprowadzanych w Centrum;

 

 

 

 

 

10) może,  w  drodze

decyzji,  skreślić  ucznia  i

słuchacza  z

listy

uczniów

 

i słuchaczy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

 

 

 

organizuje nabór uczniów i słuchaczy do Centrum oraz przyjmuje uczniów i słuchaczy do Centrum.

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum

 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum;

 

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum;

 

 


występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Centrum.

 

            Dyrektor Centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

 

          Dyrektor Centrum przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Centrum.

 

5. Dyrektor Centrum zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom społeczności placówki.

 

          Dyrektor wstrzymuje realizację uchwał rady pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

         5. 1.W Centrum działa rada pedagogiczna, w skład której wchodządyrektorCentrum oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum oraz pracownicy innych

 

zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

        Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Centrum.

 

         Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

        Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane:

 

         na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

         z inicjatywy dyrektora Centrum;

 

         na wniosek organu prowadzącego;

         z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

            Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

         Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zabrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

 

            Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

          Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą

 

4


naruszyć dobra osobiste uczniów i słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.

 

        Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

             zatwierdzanie planów pracy Centrum;

 

             podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy;

 

             podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum;

             ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum;

 

          podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia i słuchacza z listy uczniów i słuchaczy.

 

            Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

organizację pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

 

projekt planu finansowego Centrum;

 

wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

4)   propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 

   Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Centrum.

 

   Rada pedagogiczna uchwala statut Centrum i jego zmiany.

 

      6. 1Organy Centrum współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowychCentrum, z uwzględnieniem poniższych zasad:

 

            poszanowania prawa do swobody działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

            wzajemnego konsultowania opinii;

 

            wymiany informacji o podejmowanych i planowanych przedsięwzięciach.

 

2.Spory między organami Centrum rozstrzygane są w drodze rozmów i negocjacji, z zachowaniem następujących zasad:

 

            w trakcie rozstrzygania sporów obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania;

            przebieg dyskusji podlega protokółowaniu;

 

            wnioski powinny określać zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony sporu;

            protokóły z przebiegu negocjacji pozostają w dokumentacji Centrum

    mogą być udostępnione stronom.

 

W sytuacjach wyjątkowych spory między dyrektorem a radą pedagogiczną Centrum rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

5


         7. Dyrektor współpracuje z dyrektorami szkół w zakresie wypełniania zadańdydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych oraz kierownictwem jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych poprzez:

 

            powiadamianie o wynikach realizacji zadań dydaktycznych oraz frekwencji i zachowania uczniów oraz słuchaczy;

 

            przekazywania informacji o wynikach klasyfikacji;

 

            organizowanie konferencji i narad w sprawach oceny pracy Centrum oraz doskonalenia i unowocześniania jego programów;

 

            przeprowadzaniebadań ankietowych dotyczących potrzeb programowych i oceny pracy Centrum;

 

            formułowanie pisemnych opinii o uczniach lub słuchaczach Centrum na prośbę zainteresowanych lub z własnej inicjatywy.

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Organizacja Centrum

 

         8. 1.Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określaarkuszorganizacji Centrum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

        Arkusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

 

liczbę pracowników Centrum, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 

liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

      9.1. WCentrum działają pracownie,warsztaty oraz inne komórki organizacyjne .

 

Podstawową jednostką organizacyjną Centrum są warsztaty i pracownie, którymi kieruje i odpowiada za ich działalność nauczyciel – opiekun pracowni.

 

3.Podstawową formą pracy dydaktycznej Centrum są zajęcia edukacyjne i praktyczne, prowadzone w pracowniach, warsztatach dydaktyczno-produkcyjnych i salach lekcyjnych.

 

4.Podstawową jednostką organizacyjną zajęć jest grupa złożona z uczniów lub słuchaczy, realizujących określony program nauczania, nad którą opiekę sprawuje nauczyciel – opiekun grupy.

 

6


5.Liczebność grupy jest uzależniona od liczby stanowisk pracy, możliwości realizacji programu nauczania dla danego zawodu, specyfiki nauczania zawodu ( zajęcia praktyczne, modułowe, specjalizacyjne, laboratoryjne) oraz przepisów bezpieczeństwa pracy.

 

6.Rozkład zajęć ustala dyrektor Centrum, w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub jednostki kierującej uczniów i słuchaczy na zajęcia, przy uwzględnieniu programu nauczania oraz zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

 

7.Kształcenie w Centrum odbywa się w formach szkolnych i pozaszkolnych.

 

8.Szkoły w Centrum zakłada organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

 

      10. 1W Centrum może być prowadzone kształcenie w formach pozaszkolnych,które jest odpłatne ze środków zleceniodawcy i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub z własnej inicjatywy zainteresowanego.

2. Formami kształcenia pozaszkolnego są:

 

         kursy;

         seminaria.

 

3. Formy kształcenia pozaszkolnego odbywają się w systemie uzgodnionym z zainteresowanymi i są realizowane na zasadzie porozumienia (umowy) pomiędzy stronami.

 

4. Decyzje o organizacji kształcenia pozaszkolnego podejmuje dyrektor Centrum, uwzględniając poniższe przesłanki:

 

         warunkiem organizacji poszczególnych form jest posiadanie planu i programu nauczania, zabezpieczenie kadry dydaktycznej z odpowiednimi kwalifikacjami, przygotowanie niezbędnej bazy, zorganizowanie wewnętrznego nadzoru służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia;

 

         programy poszczególnych form kształcenia mogą być opracowane przez Centrum,

 

zleceniodawców, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz stowarzyszenia i organizacje naukowo – techniczne;

 

         ukończenie pozaszkolnych form kształcenia i doskonalenia potwierdzają dokumenty wydane w oparciu o odrębne przepisy.

 

        11.1Jednostka czasowa zajęć praktycznych wynosi 60 minut. Jednostka czasowazajęć w systemie modułowym oraz inne zajęcia trwają 45 minut.

 

W trakcie zajęć praktycznych uczniom i słuchaczom przysługuje 30 minutowa przerwa, a w trakcie zajęć pozostałych 10 minutowa przerwa między zajęciami.

 

Zajęcia trwają do 8 godzin, w zależności od wieku uczniów i słuchaczy oraz programów nauczania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i słuchaczom wyznacza się dyżurnych nauczycieli sprawujących opiekę w czasie przerw między

 

 

7


zajęciami. Zasady organizacyjno – porządkowe określa Regulamin zajęć Centrum.

 

        12. Nauczycielomi słuchaczom Centrum umożliwia się korzystanie z bibliotekiZespołu Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie na zasadach określonych w umowie zawartej między dyrektorem Centrum a dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych.

 

        13. 1.Zajęcia w Centrum są realizowane w oparciu o obowiązujące programynauczania, programy zlecone lub opracowane we własnym zakresie.

 

2. Realizacja zajęć jest dokumentowana przez nauczyciela.

 

3.Każda forma kształcenia w Centrum kończy się badaniem wyników nauczania.

 

4.Ocenianie opanowania przez ucznia lub słuchacza umiejętności określonych programem zajęć praktycznych lub innych, odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych.

 

5.Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia wydaje się dokumenty potwierdzające ich ukończenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

       14. Warunki pobytuw Centrum zapewniające uczniom lub słuchaczom właściwąorganizację zajęć określają następujące regulaminy:

 

         Regulamin zajęć praktycznych;

 

         Regulamin pracowni;

         Instrukcja BHP i ppoż.

 

Rozdział 5

 

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

 

      15. 1. W Centrum zatrudnieni są:

 

nauczyciele;

pracownicy administracyjni i obsługi .

 

Liczba etatów jest corocznie określana w arkuszu organizacyjnym.

 

   Zakres zadań, odpowiedzialności, kompetencji pracowników, o których mowa w ust. 1 i zasady wynagradzania określa Karta Nauczyciela, kodeks pracy oraz regulamin pracy i wynagradzania.

 

        16. 1. Nauczyciele Centrum są odpowiedzialni i czuwają nad bezpieczeństwemsłuchaczy:

 

w czasie zajęć edukacyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia;

w czasie przerw między zajęciami – nauczyciel dyżurujący;

 

w czasie zajęć organizowanych poza Centrum – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

 

8


         Zasady, organizację i harmonogram dyżurów w czasie przerw między zajęciami określa dyrektor Centrum.

 

         Zasady organizowania wycieczek i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad słuchaczami określają odrębne przepisy.

 

      17. Zadania i prawa nauczycieli:

 

            prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo

 

uczniów i słuchaczy;

 

2) organizowaniei prowadzenie procesu dydaktycznego w oparciu o obowiązujące podstawy programowe i programy nauczania oraz standardy wymagań egzaminacyjnych;

 

            systematyczne i obiektywne sprawdzanie oraz ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów i słuchaczy;

 

            rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

            dbałość o warsztat pracy, sprzęt i pomoce dydaktyczne;

 

            udzielanie uczniom i słuchaczom pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń edukacyjnych;

 

            uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

 

            zgłaszanie do właściwych organów wniosków dotyczących organizacji pracy Centrum;

9)  możliwość      korzystania     z     różnych     form     wsparcia            rozwoju

zawodowego;

 

10) możliwość   korzystania   w     swojej   pracy   z   pomocy    merytorycznej

i  metodycznej   ze   strony   dyrektora   Centrum,   rady    pedagogicznej,

a także specjalistycznych placówek i instytucji oświatowych;

 

            prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

 

      18.1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

        Pracą zespołu kieruje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

 

        Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 

            zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

 

2)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i słuchaczy oraz sposobów badania wyników nauczania;

 

3)organizowanie wewnątrz Centrum doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

 

4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych uzupełnianiu ich wyposażenia;


 

5)opiniowanie przygotowanych autorskich, innowacyjnych eksperymentalnych programów nauczania oraz ich monitorowanie i ewaluacja.


 

i


 

9


       19. 1. Każdą grupęw Centrum dyrektor powierza opiece jednemu z nauczycieli,zwanemu opiekunem.

 

2. Opiekun prowadzi grupę co do zasady przez cały cykl kształcenia.

 

3. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor, na wniosek opiekuna lub uczniów i słuchaczy ma prawo dokonać zmiany opiekuna.

        Opiekun w szczególności:

 

          sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami i słuchaczami;

 

         planuje i wspomaga działania zespołowe uczniów i słuchaczy, w tym także wycieczki i imprezy;

 

          współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale;

          organizuje indywidualną opiekę nad słuchaczami mającymi trudności;

          prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału;

 

         ma prawo wnioskować o pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i słuchaczy do organów Centrum;

 

         ma prawo uzyskać od właściwych organów Centrum oraz instytucji zewnętrznych wsparcie merytoryczne i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

       20. W Centrum, za zgodą organu prowadzącego,może być utworzone stanowiskowicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze.

 

      21.Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

 

prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej Centrum;

prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Centrum;

utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Centrum;

dozór mienia Centrum.

 

Rozdział 6

 

Uczniowie i słuchacze Centrum

 

       22. Rekrutacja uczniów i słuchaczy odbywa się na podstawie umów, porozumieńz dyrektorami szkół. Rekrutacja uczestników kursów i szkoleń prowadzonych w formach pozaszkolnych odbywa się na podstawie zgłoszeń i zleceń podmiotów powierzających Centrum prowadzenie zajęć.

 

      23. 1.Uczeń i słuchacz ma prawo w szczególności do:

 

uzyskania informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych;

 

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 

wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania

 

na   nie   wyjaśnień   i    odpowiedzi   w    ciągu   7   dni   od   opiekuna    grupy

i nauczycieli prowadzących zajęcia;

 

znajomości statutu i obowiązujących w placówce aktów wewnętrznych dotyczących słuchaczy;

 

korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych;

rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;

 

10


poszanowania godności osobistej; w przypadku jej naruszenia ma prawo do pisemnego odwołania się lub złożenia skargi do opiekuna, dyrektora lub rady pedagogicznej;

 

warunków zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 

życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym;

 

przedstawiania dyrektorowi Centrum i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy i wyjaśnień;

 

jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej oceny stanu wiedzy i umiejętności;

swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza to dóbr innych osób;

 

otrzymania dokumentów potwierdzających przebieg nauki i uzyskane wyniki.

 

2. Uczeń i słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a w szczególności:

 

systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

 

systematycznie przygotowywać się do zajęć i terminowo przystępować do egzaminów;

 

przestrzegać  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  nauczycieli,

 

pracowników Centrum oraz innych uczniów i słuchaczy;

 

4)   przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Centrum oraz w placówkach, w których realizowane są zajęcia;

 

dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół Centrum oraz o jego mienie, a w razie zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną;

 

stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości i szacunku, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, braku kultury oraz społecznemu niedostosowaniu;

 

podporządkować się zaleceniom dyrektora oraz pracowników Centrum;

rozliczać się z Centrum po zakończeniu lub przerwaniu nauki;

 

dbać o zdrowie swoje i kolegów: uczeń lub słuchacz na terenie Centrum nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.

 

       24. 1. Za wysokieosiągnięcia edukacyjne, wzorową frekwencję oraz za działalnośćna rzecz Centrum słuchacz może otrzymywać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

pochwałę prowadzącego zajęcia indywidualnie lub na forum;

pochwałę dyrektora Centrum na forum;

list gratulacyjny;

nagrodę rzeczową.

 

        Słuchacz, który w rażący sposób lekceważy postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Centrum podlega karom.

 

        Słuchacz, o którym mowa w ust. 2 może być ukarany:

 

            upomnieniem prowadzącego zajęcia indywidualnie lub na forum;

            upomnieniem dyrektora Centrum indywidualnie lub na forum;

 

            naganą pisemną udzieloną przez dyrektora Centrum z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów i słuchaczy;

 

            skreśleniem z listy uczniów i słuchaczy;

 

11


            wystąpieniem do szkoły ucznia o obniżenie oceny z zachowania.

 

          Tryb odwołania się od kary:

 

słuchacz i uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się od kary do dyrektora Centrum, podając pisemne uzasadnienie, w ciągu trzech dni od daty powiadomienia;

 

odwołanie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 7 dni przez radę pedagogiczną;

 

3)w posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział na własne życzenie, rodzice (prawni opiekunowie);

 

decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

 

         Przy wymierzaniu kar stosuje się zasadę stopniowania, z wyjątkiem przewinień szczególnie rażących.

 

         W przypadku szkody materialnej uczeń bądź jego rodzice ( prawni opiekunowie) i słuchacz są zobowiązani do jej naprawienia lub zadośćuczynienia poszkodowanemu.

 

          Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora Centrum do skreślenia słuchacza z listy uczniów i słuchaczy w przypadku:

 

         kradzieży mienia osoby fizycznej lub Centrum;

         celowego niszczenia mienia osób fizycznych lub Centrum;

 

         nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przez co najmniej 60 godzin;

 

         przebywania na terenie Centrum w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu lub narkotyków;

 

         użycia przemocy wobec pracownika Centrum , nauczyciela lub słuchacza.

 

        W przypadku zamiaru skreślenia z listy uczniów i słuchaczy, dyrektor ma obowiązek poinformować na piśmie w terminie 14 dni przed podjęciem uchwały o planowanej decyzji:

 

           rodziców ( prawnych opiekunów);

         szkołę macierzystą;

         jednostkę zlecającą.

 

        Słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

 

Rozdział 6

 

Postanowienia końcowe

 

      25. 1.Centrum używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

 

12


ul. Staszica 2

 

87-200 Wąbrzeźno

 

 

 

 

oraz pieczęci okrągłej z godłem.

 

     Centrum używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

          26.Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.

 

         27. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego, działającąw formie jednostki budżetowej. Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

        28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mająprzepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, przepisy ustawy - Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze do w / w ustaw.

 

Copyright © 2013. CKPiU Rights Reserved.


Facebook youtube